Suus Feddema

Moentherapie | Therapie die lichaam, geest en energie verbindt

Suus Feddema

Moentherapie | Therapie die lichaam, geest en energie verbindt

Algemene Voorwaarden Suus Feddema 

Artikel 1 Over Suus Feddema 

Suus Feddema is een eenmanszaak. Aan het hoofd staat Suzanne Feddema. Het vestigingsadres is  Derckxweg 14 te 5944 BW Arcen.  

Het adres van de website is www.suusfeddema.nl  

Je kunt Suus Feddema op de volgende manieren bereiken:  

● E-mail : info@suusfeddema.nl 

● Telefoon : +31 629731641 en via WhatsApp  

● Facebook : www.facebook.com/suzanne.feddema.5 

● Instagram : www.instragram.com/suus.feddema.moentherapie/ 

● Via het contactformulier op de website. 

KvK-nummer: 85565520 

Btw-nummer: NL004117719B34 

Artikel 2 Definities  

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de uitleg van  deze begrippen.  

Met de begrippen ik en mij(n) bedoel ik Suus Feddema, zoals omschreven in artikel 1 van deze  voorwaarden en daaronder tevens inbegrepen de door mij aangestelde en/of ingehuurde derde(n). Ik  ben de eigenaar en gebruiker van deze algemene voorwaarden.  

Met je, jij en jouw bedoel ik de wederpartij. Jij bent de cliënt/klant (consument of zakelijke klant) aan  wie Suus Feddema een aanbod uitbrengt en/of met wie Suus Feddema een overeenkomst heeft  gesloten of wenst te sluiten. Als consument ben jij de natuurlijk persoon die niet handelt in beroep of  bedrijf. 

Jij en ik samen omschrijf ik als partijen

Een dag is een kalenderdag en niet een werkdag, tenzij ik uitdrukkelijk de term werkdag gebruik. Met overeenkomst bedoel ik de overeenkomst tussen jou en mij. 

Schriftelijk betekent voor mij op papier, per email, per contactformulier (website) en/of via WhatsApp. 

Met aanbod bedoel ik alle aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot mijn diensten en/of  producten, in de meest brede zin van het woord.  

Het herroepingsrecht is de mogelijkheid voor jou (consument) om binnen een periode van veertien  (14) dagen, de zogenaamde bedenktijd, af te zien van de overeenkomst op afstand. Een dergelijke  overeenkomst wordt uitsluitend gesloten middels een of meer technieken voor communicatie op  afstand. Bij een koop op afstand ben ik niet gelijktijdig met jou in dezelfde ruimte (geweest). 

Artikel 3 Toepasselijkheid  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod, alle diensten, levering van  producten, op alle overeenkomsten die ik met jou sluit en de voorbereidingen daarvan, als ook op de  facturen. Ook wanneer er sprake is van een vervolgopdracht zijn deze algemene voorwaarden van  toepassing.  

Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk  overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst  waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je dan ook niet beroepen op die afwijking bij andere  (toekomstige) overeenkomsten met mij.  

Ik mag de algemene voorwaarden éénzijdig wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen  klein van aard en/of van ondergeschikt belang mag ik altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of  aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zal ik vooraf met jou bespreken.  

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met mij sluit.  

Mijn algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst  gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden.  

Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of  geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen  gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde  bepaling(en). Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk  gerespecteerd worden.  

Indien ik niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlang, leidt dit er niet toe dat  de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik op enige wijze het recht verlies om in andere  gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.  

Artikel 4 Aanbod, overeenkomst en bevestiging  

Een groot deel van mijn aanbod tref je aan op de website. Het aanbod is altijd voorzien van alle  benodigde informatie zodat jij precies weet waar jij voor kiest en betaalt.  

Plan ik een intakegesprek met je in, dan is dit gesprek ter kennismaking. Intakegesprekken zijn in  beginsel gratis. Aan (de inhoud van) dit gesprek kun jij nooit rechten ontlenen.  

Als ik een offerte voor jou opstel, dan baseer ik deze op de gegevens die jij aan mij verstrekt. Ik vraag  je dan ook alle relevante informatie (over de opdracht) aan mij door te geven.  

Mijn aanbod is in beginsel vrijblijvend. Mocht het aanbod een bepaalde geldigheidsduur hebben en/of  indien er (extra) voorwaarden aan het aanbod worden verbonden, zal ik dit uitdrukkelijk en schriftelijk  in/bij het aanbod vermelden.  

Heb ik voor jou een samengestelde offerte gemaakt, ben ik niet verplicht tot het verrichten van slechts  een gedeelte van de opdracht als jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een  samengestelde offerte bedoel ik dat ik jou in één offerte een combinatie van meerdere diensten en/of  producten heb aangeboden. 

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in het aanbod dan ben ik hier niet aan  gebonden.  

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die je met mij sluit.  

Een overeenkomst komt tot stand:  

• nadat jij het aanbod als ook de algemene voorwaarden schriftelijk hebt geaccepteerd en deze  schriftelijk hebt bevestigd en;  

• jij daarbij hebt voldaan aan de eventueel gestelde voorwaarden;  

• tenzij ik binnen vijf (5) dagen nadat ik jouw bevestiging van het aanbod heb ontvangen, ik het  aanbod alsnog herroep. Ik ben daarbij niet verplicht een opgave van redenen te geven noch  ben ik jou in dat geval enige vorm van (vergoeding) verschuldigd. 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst  

Ik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Ik behoud daarbij de vrijheid om de  opdracht naar eigen inzicht invulling te geven.  

Data, tijdstip(pen) en indien van toepassing locatie, worden in onderling overleg met jou en op basis  van beschikbaarheid bepaald.  

Ik mag bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van (de diensten van) derden. De  artikelen 6:76 BW, 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn uitgesloten. 

De overeenkomst voer ik enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van de) door  mij verrichte werkzaamheden geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.  

Artikel 6 Uitvoeringstermijnen 

Als ik bepaalde uitvoeringstermijnen overeenkom, dan zijn deze termijnen altijd indicatief. Een  overeengekomen uitvoeringstermijn begint ook pas te lopen op het moment:  ● dat ik van jou alle gegevens en/of informatie heb ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering  van de overeenkomst en/of;  

● indien partijen dat zijn overeengekomen, ik jouw (aan)betaling heb ontvangen op de rekening  en/of;  

● jij hebt voldaan aan (eventuele) overige gestelde voorwaarden.  

Tot dat moment heb ik het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als hier kosten  uit voortvloeien, dan heb ik het recht deze bij jou in rekening te brengen. Hiervoor hanteer ik het op  dat moment geldende (uur)tarief/(eenheids)prijs.  

Artikel 7 Prijzen en betaling  

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:  

● inclusief btw, tenzij expliciet anders vermeld.;  

● excl. eventuele verzendkosten; 

● exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;  

● exclusief eventuele (extra) kosten die ik maak bij het uitvoeren van de opdracht. 

Ik heb het recht mijn prijzen tussentijds aan te passen. Zonder totstandkoming van een overeenkomst  kun jij geen rechten ontlenen aan het aanbod. 

De facturen ontvang jij uitsluitend digitaal.  

Als ik met jou een aan- /volledige vooruitbetaling heb afgesproken, dan start ik met de uitvoering van  de overeenkomst zodra ik de (aan)betaling heb ontvangen. Betaalde voorschotten worden in  mindering gebracht op het overeengekomen factuurbedrag. 

Kom ik met jou overeen dat jij de factuur of een deel daarvan achteraf mag betalen, dan hanteer ik een  betalingstermijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij ik hierover met jou  uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken heb gemaakt.  

Het (volledige) bedrag, inclusief btw dien jij binnen de betalingstermijn over te boeken naar de  rekening zoals vermeld op de factuur.  

Mocht jij niet, niet volledig of niet op tijd betalen, dan zal ik jou hierop wijzen. Jij krijgt van mij dan nog  eens een termijn van veertien (14) dagen om alsnog aan jouw betalingsverplichting te voldoen. Voldoe  jij dan nog steeds niet aan jouw verplichting, ben je na het verstrijken van die veertien (14) dagen de  wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat jij het bedrag alsnog  voldoet.  

De door mij te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van hetgeen in  de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, telkens met een minimum van €40,00. Over de  verschuldigde incassokosten ben jij ook (wettelijke) rente verschuldigd.  

Artikel 8 Herroepingsrecht  

Heb jij (consument) met mij een overeenkomst op afstand gesloten, dan heb jij de mogelijkheid om  zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen. De bedenktijd gaat in op  de dag nadat jij de overeenkomst met mij hebt gesloten.  

Wil jij gebruikmaken van het herroepingsrecht, dan kun jij dit binnen de bedenktijd aan mij kenbaar  maken door een email te sturen naar info@suusfeddema.nl. Hoewel ik graag de reden verneem  waarom je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, ben je niet verplicht mij die reden te  geven.  

Mocht je inmiddels een (aan)betaling hebben gedaan en maak jij op correcte wijze gebruik van je  herroepingsrecht, zal ik jouw (aan)betaling op het bij mij bekende rekeningnummer terugstorten en  wel binnen 10 dagen na herroeping.  

Indien mijn werkzaamheden/diensten worden uitgevoerd tijdens de bedenktijd en jij hiermee instemt,  dan doe jij expliciet afstand van je herroepingsrecht. 

Is het herroepingsrecht uitgesloten dan zal ik jou hier tijdig over informeren. In ieder geval voordat de  overeenkomst tussen partijen tot stand komt. 

Het herroepingsrecht is in ieder geval uitgesloten voor downloads en/of de online leeromgeving zodra  jij gelijk toegang hebt tot de volledige inhoud ervan nadat de overeenkomst is gesloten als ook speciaal  voor jou op maat en/of gepersonaliseerde producten. 

Artikel 9 Opschorting, beëindiging en opzegging van de overeenkomst  

Ik kan de overeenkomst opschorten of met directe ingang beëindigen als:  

● jij niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;  ● ik na het sluiten van de overeenkomst kennis heb genomen van omstandigheden waardoor ik  een goede grond heb te vrezen dat jij je verplichtingen niet zal nakomen;  

● door vertraging aan jouw zijde niet langer van mij kan worden verwacht dat ik de  overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;  ● als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de  overeenkomst onmogelijk is;  

● als blijkt dat het traject niet geëigend en/of toereikend is. In dat geval verwijs ik je door naar  een arts of een andere discipline in de zorg; 

● ik de kwaliteit van de diensten niet kan waarborgen als gevolg van jouw handelen en/of  nalaten.  

Kan ik de opschorting of de ontbinding jou toerekenen, dan heb ik het recht de eventuele schade die  ik daardoor lijd op jou te verhalen. 

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging  aan jouw zijde of ben je aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over je  vermogen beschikken, dan staat het mij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op  te zeggen. Ik ben jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die ik  op jou heb, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.  

Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar. Overeenkomsten voor bepaalde  tijd worden nooit stilzwijgend verlengd. Mocht jij besluiten om tijdens de looptijd van de overeenkomst  geen gebruik meer te willen maken van mijn diensten, heb jij geen recht op enige vorm van restitutie  van het overeengekomen (totaal)bedrag.  

Overeenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege. Het is daarbij je eigen  verantwoordelijkheid om binnen de beschikbare termijn gebruik te maken van datgene dat onderdeel  uitmaakt van de overeenkomst.  

Het opzeggen van een (duur)overeenkomst voor onbepaalde tijd gebeurt door opzegging. Opzegging gebeurt schriftelijk door het sturen van een email naar info@suusfeddema.nl, waarbij jij rekening  houdt met een opzegtermijn van een (1) maand, tenzij ik hierover met jou schriftelijk andere afspraken  over heb gemaakt. Gedurende deze periode blijf jij de gebruikelijke hoeveelheid diensten afnemen of  ik word door jou financieel gecompenseerd. Deze compensatie zal bij opzegging eenmaal het  gemiddelde (maand)factuurbedrag bedragen.  

Artikel 10 Annuleren en kosteloos verplaatsen  

Individuele sessie 

Het annuleren van een sessie doe je door een e-mail te sturen naar info@suusfeddema.nl 

Tot 48 uur voor aanvang van de sessie kun jij deze kosteloos annuleren. Annuleer jij later, dan heb ik  het recht deze sessie in rekening te brengen en/of in mindering te brengen op het aantal  overeengekomen sessies. Jij hebt dan geen recht op enige vorm van restitutie.  

Gedurende de looptijd van een overeenkomst kun jij, indien van toepassing, een maximum van twee  (2) sessies kosteloos, in onderling overleg en op basis van beschikbaarheid verplaatsen.

Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om op tijd te komen. Kom/verschijn je om welke reden dan  ook te laat (online/locatie), kan ik jou niet garanderen dat de afspraak nog kan plaatsvinden.  Kom je te laat of verschijn je helemaal niet, dan heb ik tevens het recht de sessie/behandeling in  rekening te brengen of in mindering te brengen op het aantal overeengekomen sessies. 

De inhoud met betrekking tot de individuele sessies is niet van toepassing op groepssessies. 

Workshops en trainingen 

Tot 14 dagen voorafgaand aan de geplande workshop- of trainingsdag heb jij het recht om een  workshop of training te annuleren. Annuleer jij binnen 14 dagen voor aanvang van de geplande dag,  hebben heb ik het recht 75 % van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. 

Het niet aanwezig (kunnen) zijn tijdens een workshop of training van jou en/of een of meerdere van  de door jou opgegeven deelnemers, geeft geen recht op enige vorm van korting of restitutie. 

Vervanging van de niet deelnemende perso(o)n(en) is mogelijk, mits jij dit minimaal 24 uur  voorafgaand aan de workshop of training aan mij kenbaar hebt gemaakt.  

Artikel 11 Wijzigen van de overeenkomst  

Het is toegestaan de overeenkomst te wijzigen, maar enkel na schriftelijke toestemming daartoe door  mij. Ik heb het recht een verzoek tot wijziging te weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen of  mijn recht op jouw betaling voor de verrichte diensten binnen de oorspronkelijke overeenkomst te  verliezen.  

Artikel 12 Behandelen van minderjarigen  

Ben jij nog minderjarig, dus ben je jonger dan 18 jaar, dan vraag ik jouw ouder(s) en/of verzorger(s) de  overeenkomst te ondertekenen.  

Tijdens de behandeling dien(t)(en) jouw ouder(s) en/of verzorger(s) aanwezig te zijn. Wanneer  (ouder)s en/of verzorger(s) ermee instemmen dat jouw behandeling zonder hun aanwezigheid  plaatsvindt, dienen zij dit expliciet en schriftelijk verklaren in de (behandel)overeenkomst.  

Artikel 13 Intellectueel eigendomsrecht  

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze  beschermen degene die het werk/creatie heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren  van dat werk door anderen zonder toestemming van de maker.  

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen mij of mijn  licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen als ook voor gratis  weggevers.  

Alle rechten met betrekking tot de website en de overige bedrijfsuitingen en met betrekking tot alles  wat door mij of in opdracht van mij is ontwikkeld, vervaardigd wordt of verstrekt, daaronder  inbegrepen software, kennisprogramma’s, video’s, de te gebruiken materialen, waaronder begrepen  maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en gratis weggevers,  komen mij toe.  

Zonder mijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij mijn werk(en) niet gebruiken,  verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken of wijzigen. 

Voor iedere inbreuk op een van mijn intellectuele eigendomsrechten, breng ik € 10.000 (zegge:  tienduizend euro) in rekening, waarbij ik niet het recht op vergoeding verlies van eventuele overige  geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke- en  buitengerechtelijke kosten. 

Artikel 14 Garanties 

Ik sta ervoor in dat mijn diensten en (digitale) producten voldoen aan de overeenkomst, de in het  aanbod/offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum  van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of  overheidsvoorschriften.  

Ik heb een inspannings- en een leveringsplicht. Ik kan dus niet garanderen dat de diensten/producten  aan jouw verwachtingen zullen voldoen en/of tot een bepaald resultaat zullen leiden.  

Artikel 15 Aansprakelijkheid  

Ik ben uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel en deze algemene voorwaarden  vermeld.  

Ik ben enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de  overeenkomst als jij mij onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, mij daarbij een redelijke  termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en ik na het verstrijken van die redelijke  termijn nog steeds toerekenbaar tekortkom.  

Ik ben enkel aansprakelijk voor aan mij toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte  schade, waaronder maar niet gelimiteerd tot gevolgschade is volledig uitgesloten. 

Elke aansprakelijkheid vervalt na zes (6) maanden vanaf het moment dat de overeenkomst is voltooid.  Ik ben niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor:  

• jouw fouten of tekortkomingen in de informatie en/of gegevens die je mij hebt  voorgeschreven of verstrekt;  

• misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst  indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen en/of nalaten;  • fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;  • fouten op tekortkoming van, door of namens mij ingeschakelde derden;  

• bepaalde (tegenvallende) resultaten en/of verwachtingen van jou waar jij niet tevreden over  bent (inspanningsverplichting!);  

• bepaalde (tegenvallende) resultaten als gevolg van jouw handelen en/of nalaten;  • schade aan jouw eigendommen die je bij je hebt bij het bezoeken van mijn praktijk of een  andere locatie ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst;  

Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde, is de  aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs excl. btw in het kader van de  overeenkomst voor bepaalde tijd. Bij een overeenkomst voor onbepaalde termijn is de  aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de gemiddelde factuurwaarde excl. btw over een  periode van drie (3) maanden, voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand  daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en mij,  behoudens opzet of grove schuld aan mijn zijde.  

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan mij worden toegerekend, als  zij niet te wijten zijn aan mijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer  geldende opvattingen voor mijn rekening komen (overmacht).  

Ik kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.  

Mijn aanbod is op geen enkele wijze een alternatief voor een medische behandeling en mag door jou  ook niet als zodanig worden beschouwd. 

Artikel 16 Overmacht  

Wanneer er sprake is van overmacht aan mijn kant, heb ik de mogelijkheid de uitvoering van de  overeenkomst tijdelijk op te schorten. Ik zal jou hierover tijdig informeren. Als nakoming door  overmacht langer dan drie (3) maanden onmogelijk is of blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst  worden ontbonden zowel door mij als door jou. Jij hebt geen recht op enige vorm van  schadevergoeding. Mocht je recht hebben op restitutie van (een deel van) het factuurbedrag, dan zal  ik dit binnen tien (10) dagen overmaken op het rekeningnummer van jou dat bij mij bekend is. Ik heb  in ieder geval recht op vergoeding van hetgeen ik reeds heb uitgevoerd conform overeenkomst.  

Artikel 17 Geheimhouding  

Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie  van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter  heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop  geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.  

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als  de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de  informatie.  

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van  elke partij.  

Artikel 18 Cliëntdossier  

Een cliëntdossier wordt bijgehouden zodra de inhoud van de overeenkomst dit vereist. Naast jouw  (bijzondere) gegevens kan het ook aantekeningen bevatten van de gehouden sessies en ook alle  relevante documenten.  

Jij hebt het recht tot inzage in je eigen dossier. Het is mijn verplichting op jouw verzoek alle informatie  betreffende de behandeling aan jou te verstrekken.  

Jouw gegevens worden enkel gedeeld met derden op jouw verzoek en na uitdrukkelijke en schriftelijke  toestemming van jou.  

Wens jij of een derde op verzoek een schriftelijke rapportage, heb ik het recht deze in rekening te  brengen. Hiervoor hanteer ik het dan geldende uurtarief.

Ook ten aanzien van het cliëntdossier geldt de geheimhoudingsplicht, met uitzondering van de  gegevens waarvan jij schriftelijk hebt verklaard geen bezwaar te hebben tegen het doorgeven aan  derden of tegen het gebruik voor o.a. statistische doeleinden of waarvoor een wettelijke  inzageverplichting geldt voor mij.  

Artikel 19 Privacy beleid  

Ik vind jouw privacy heel belangrijk en ga dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe ik dat doe,  kun je lezen in het privacy beleid op mijn website.  

Artikel 20 Klachten & Geschillen  

Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vind ik dat natuurlijk spijtig.  Ik heb een klachtenprocedure voor zulke gevallen. 

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat jij een gebrek (in de  overeenkomst) hebt geconstateerd, schriftelijk aan mij te melden. Ik vraag je jouw klacht volledig en  duidelijk te omschrijven.  

Binnen 14 dagen nadat ik jouw klacht heb ontvangen, ontvang jij van mij een schriftelijke reactie.  

Jij geeft mij daarbij in ieder geval vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg met jou op te  lossen. Na deze termijn van vier weken, ontstaat een geschil.  

Op overeenkomsten tussen jou en mij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is  uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het  uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil  voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Suus Feddema gevestigd is,  tenzij de wet anders bepaalt.

Versie 1.1, oktober 2022